1. *args trong Python

Đối với ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp đặc biệt *args trong phần định nghĩa hàm (function definitions) được sử dụng dể truyền một số lượng có thể thay đổi được các đối số cho một hàm. Nó được sử dụng để truyền vào cho hàm một danh sách đối số có số lượng đối số thay đổi được và các đối số đều là non-keyworded, tức là chúng đều chưa được định từ khóa.

– Ý nghĩa: Cú pháp *args, ký hiệu * tức là nhận vào một số lượng có thể thay đổi được các args – viết tắt của argument (đối số truyền vào cho hàm).

– *args cho phép hàm của bạn có thể nhận vào nhiều đối số hơn số lượng đối số chính thức đã được chỉ định trước đó. Với *args, bất kỳ số lượng đối số bổ sung nào cũng có thể được truyền vào hàm thông qua các tham số chính thức hiện tại của hàm (kể cả bạn không truyền thêm đối số bổ sung nào vào cũng được).

– Ví dụ: Chúng ta muốn tạo ra một hàm thực hiện phép nhân, nhận vào số lượng đối số tùy ý và nhân chúng lại với nhau. Việc này có thể được thực hiện nhờ vào *args.

– Sử dụng ký hiệu *, thì cái biến mà chúng ta gắn nó với ký hiệu * sẽ trở thành một kiểu dữ liệu iterable, nghĩa là lúc này bạn có thể thực hiện những việc như lặp/duyệt qua biến đó, hay sử dụng các hàm bậc cao hơn chẳng hạn như map và filter, v.v… để xử lý/thao tác nó. (giải thích thêm, trong Python, iterable có nghĩa là gì? iterable là bất kỳ đối tượng nào ở trong Python mà có khả năng trả về từng thành viên của nó, bản thân nó có thể được lặp/duyệt thông qua một vòng lặp for. Một số ví dụ quen thuộc về iterable thường gặp là list, tuple, và string – đây đều là các kiểu dữ liệu nối tiếp có thể được lặp thông qua một vòng lặp for).

– Ví dụ sử dụng *arg trong Python:

+ Ví dụ 1:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to illustrate  
# *args for variable number of arguments 
def myFun(*argv): 
  for arg in argv: 
    print (arg) 
  
myFun('Hello', 'Welcome', 'to', 'cafedevn') 

Kết quả in ra là:

Hello
Welcome
to
cafedevn

+ Ví dụ 2:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to illustrate 
# *args with first extra argument 
def myFun(arg1, *argv): 
  print ("First argument :", arg1) 
  for arg in argv: 
    print("Next argument through *argv :", arg) 
 
myFun('Hello', 'Welcome', 'to', 'cafedev.vn') 

Kết quả in ra là:

First argument : Hello
Next argument through *argv : Welcome
Next argument through *argv : to
Next argument through *argv : cafedev.vn

2. **kwargs  trong Python

Đối với ngôn ngữ lập trình Python, cú pháp đặc biệt **kwargs trong phần định nghĩa hàm (function definitions) được sử dụng dể truyền một số lượng có thể thay đổi được các đối số đã được keyworded – định từ khóa cho một hàm. **kwargs được tạo thành bởi kwargs đi kèm với hai dấu sao ở phía trước. Lý do phải sử dụng ** là bởi vì hai dấu sao cho phép chúng ta có thể truyền dữ liệu vào hàm thông qua các đối số từ khóa – keyword arguments, với số lượng tùy ý.

– Một đối số từ khóa – keyword argument là nơi mà bạn cung cấp một cái tên cho biến mà bạn đang định truyền vào trong hàm.

– Có thể tư duy theo cách sau: kwargs là một kiểu dictionary sẽ ánh xạ (maps) từng keyword (từ khóa) tới mỗi giá trị mà chúng ta truyền vào trong hàm. Đó là lý do vì sao khi chúng ta lặp qua kwargs và in ra các phần tử thì chúng được in ra không theo thứ tự nào cả.

– Ví dụ 1. Sử dụng **kwargs để truyền các đối số từ khóa với số lượng tùy ý:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to illustrate  
# *kargs for variable number of keyword arguments 
 
def myFun(**kwargs): 
  for key, value in kwargs.items(): 
    print ("%s == %s" %(key, value)) 
 
# Driver code 
myFun(first ='caffedev', mid ='for', last='caffedev.vn')

Kết quả in ra là:

last == caffedev.vn
mid == for
first == caffedev

– Ví dụ 2. Sử dụng **kwargs để truyền các đối số từ khóa với số lượng tùy ý, cùng với một đối số bổ sung nữa:


# Python program to illustrate **kargs for 
# variable number of keyword arguments with 
# one extra argument. 
 
def myFun(arg1, **kwargs): 
  for key, value in kwargs.items(): 
    print ("%s == %s" %(key, value)) 
 
# Driver code 
myFun("Hi", first ='cafedev.vn', mid ='for', last='cafedev.vn')   

Kết quả in ra là:

last == cafedev.vn
mid == for
first == cafedev.vn

3. Sử dụng *args và **kwargs để gọi đến một hàm

Ví dụ:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


def myFun(arg1, arg2, arg3): 
  print("arg1:", arg1) 
  print("arg2:", arg2) 
  print("arg3:", arg3) 
   
# Now we can use *args or **kwargs to 
# pass arguments to this function : 
args = ("cafedevn", "for", "cafedevn") 
myFun(*args) 
 
kwargs = {"arg1" : "cafedevn", "arg2" : "for", "arg3" : "cafedevn"} 
myFun(**kwargs) 

Kết quả in ra là:

arg1: cafedevn
arg2: for
arg3: cafedevn
arg1: cafedevn
arg2: for
arg3: cafedevn

4. Sử dụng *args và **kwargs trên cùng một dòng để gọi đến một hàm

Ví dụ:


def myFun(*args,**kwargs): 
  print("args: ", args) 
  print("kwargs: ", kwargs) 
 
 
# Now we can use both *args ,**kwargs to pass arguments to this function : 
myFun('cafedevn','for','cafedevn',first="cafedevn",mid="for",last="cafedevn") 

Kết quả in ra là:

args: ('cafedevn', 'for', 'cafedevn')
kwargs {'first': 'cafedevn', 'mid': 'for', 'last': 'cafedevn'}

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!