Trong bài viết trước, chúng ta đã đọc về những điều cơ bản của Python. Bây giờ, chúng ta tiếp tục thêm với một số khái niệm về python.

1. Strings trong Python

Một String là một chuỗi các ký tự. Nó có thể được khai báo trong python bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép. Chuỗi là bất biến, tức là, chúng không thể thay đổi.


# Assigning string to a variable 
a = "This is a string"
print a 

2. List trong Python

List là một trong những công cụ mạnh nhất trong python. Chúng giống như các mảng được khai báo bằng các ngôn ngữ khác. Nhưng điều mạnh mẽ nhất là list đó không nhất thiết phải đồng nhất. Một list có thể chứa chuỗi, số nguyên, cũng như các đối tượng. List cũng có thể được sử dụng để thực hiện ngăn xếp và hàng đợi. List có thể thay đổi, nghĩa là chúng có thể được thay đổi sau khi khai báo.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------

# Declaring a list 
L = [1, "a" , "string" , 1+2] 
print L 
L.append(6) 
print L 
L.pop() 
print L 
print L[1] 

Kết quả:

[1, 'a', 'string', 3]
[1, 'a', 'string', 3, 6]
[1, 'a', 'string', 3]
a

3. Tuples trong Python

Một tuple là một chuỗi các đối tượng bất biến trong Python. Các bộ dữ liệu giống như các list với ngoại lệ là các bộ dữ liệu không thể thay đổi một khi đã được khai báo. Tuples thường nhanh hơn list.


tup = (1, "a", "string", 1+2) 
print tup 
print tup[1] 

Kết quả:

(1, 'a', 'string', 3)
a

4. Iteration trong Python

Iteration hoặc vòng looping có thể được triển khai trong python bằng các vòng lặp ‘for’ và ‘while’. Ngoài việc lặp với một điều kiện cụ thể, chúng ta còn có thể lặp trên các string, list và tuple.

Ví dụ1: Iteration bởi vòng lặp while với một điều kiện


i = 1
while (i < 10): 
  i += 1
  print i, 

Kết quả:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ví dụ 2: Iteration bởi vòng lặp for trên string


s = "Hello World"
for i in s : 
  print i 

Kết quả:

H
e
l
l
o
 
W
o
r
l
d

Ví dụ 3: Iteration bởi vòng lặp for trên list

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


L = [1, 4, 5, 7, 8, 9] 
for i in L: 
  print i, 

Kết quả:

1 4 5 7 8 9

Ví dụ 4: Iteration theo vòng lặp for range


for i in range(0, 10): 
  print i, 

Kết quả:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!