Bài này sẽ nói về các hàm đặc biệt và hằng số.

1. Hàm gamma(): Hàm này được sử dụng để trả về giá trị hàm gamma của đối số.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm gamma():

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate the working of 
# gamma() 
  
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
 
a = 4
 
# returning the gamma() of 4 
print ("The gamma() of 4 is : ", end="") 
print (math.gamma(a)) 

Kết quả in ra là:

The gamma() of 4 is : 6.0

2. Giá trị pi: Đây là một giá trị hằng được tích hợp sẵn trong Python, cho ta giá trị pi(3.141592).

3. e: Đây là một giá trị hằng được tích hợp sẵn trong Python, cho ta giá trị e(2.718281).

Dưới đây là ví dụ mô tả cách sử dụng các giá trị hằng pi và e:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate the working of 
# const. pi and e 
  
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
 
# returning the value of const. pi 
print ("The value of const. pi is : ", end="") 
print (math.pi) 
 
# returning the value of const. e 
print ("The value of const. e is : ", end="") 
print (math.e) 

Kết quả in ra là:

The value of const. pi is : 3.141592653589793
The value of const. e is : 2.718281828459045

4. inf: Đây là một hằng số dương, thuộc kiểu số dấu phẩy động (floating point) nhằm mô tả điểm dương vô cực trong toán học. Ngoài ra thì -inf sẽ được sử dụng để đề cập đến điểm âm vô cực trong toán học. Hằng số này được định nghĩa trong Python phiên bản 3.5 trở lên.

5. Hàm isinf(): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị cụ thể nào đó có phải là vô cực (infinity) hay không.

6. nan: Đây là hằng số biểu thì cho “Not a number”, tức là không phải là một sô trong Python. Hằng số này được định nghĩa trong Python phiên bản 3.5 trở lên.

7. isnan(): Hàm này sẽ trả về true nếu số đang được xét đúng là “nan” (tức là non a number), ngược lại nó sẽ trả về false.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách sử dụng hằng số inf, nan, và các hàm isinf(), isnan():

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python code to demonstrate the working of 
# inf, nan, isinf(), isnan() 
  
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
 
# checking if number is nan 
if (math.isnan(math.nan)): 
    print ("The number is nan") 
else : print ("The number is not nan") 
 
# checking if number is positive infinity 
if (math.isinf(math.inf)): 
    print ("The number is positive infinity") 
else : print ("The number is not positive infinity") 

Kết quả in ra là:

The number is nan
The number is positive infinity

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!