Bên trong module “operator” của ngôn ngữ lập trình Python đã có các hàm được tích hợp sẵn giúp thực hiện các phép toán số học, các phép logic, các phép toán quan hệ, các phép xử lý bits, v.v… Bài học này sẽ đề cập đến một số hàm cơ bản thường được sử dụng.

1. Hàm add(a, b): Hàm này sẽ trả về kết quả của phép cộng hai đối số được truyền vào hàm.

Phép toán được thực hiện: a + b.

2. Hàm sub(a, b): Hàm này sẽ trả về kết quả là hiệu của phép trừ giữa hai đối số được truyền vào hàm.

Phép toán được thực hiện: a – b.

3. Hàm mul(a, b): Hàm này sẽ trả về kết quả là tích của phép nhân hai đối số được truyền vào hàm.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate working of 
# add(), sub(), mul() 
 
# importing operator module 
import operator 
 
# Initializing variables 
a = 4
 
b = 3
 
# using add() to add two numbers 
print ("The addition of numbers is :",end=""); 
print (operator.add(a, b)) 
 
# using sub() to subtract two numbers 
print ("The difference of numbers is :",end=""); 
print (operator.sub(a, b)) 
 
# using mul() to multiply two numbers 
print ("The product of numbers is :",end=""); 
print (operator.mul(a, b)) 

Kết quả:

The addition of numbers is :7
The difference of numbers is :1
The product of numbers is :12

4. truediv(a, b): Hàm này trả về thương của phép chia hai đối số được truyền vào hàm.

Phép toán được thực hiện: a / b.

5. floordiv(a, b): Hàm này cũng sẽ trả về thương của phép chia hai đối số được truyền vào hàm. Nhưng giá trị của kết quả thu được sẽ được làm tròn xuống (tức là chỉ lấy phần nguyên, không quan tâm tới phần thập phân).

Phép toán được thực hiện: a // b.

6. pow(a, b): Hàm này sẽ trả về lũy thừa của các đối số được truyền vào hàm.

Phép toán được thực hiện: a ** b.

7. mod(a, b): Hàm này sẽ trả về kết quả của phép modulo (phép toán mod) giữa hai đối số được truyền vào hàm.

Phép toán được thực hiện: a % b.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate working of 
# truediv(), floordiv(), pow(), mod() 
 
# importing operator module 
import operator 
 
# Initializing variables 
a = 5
 
b = 2
 
# using truediv() to divide two numbers 
print ("The true division of numbers is : ",end=""); 
print (operator.truediv(a,b)) 
 
# using floordiv() to divide two numbers 
print ("The floor division of numbers is : ",end=""); 
print (operator.floordiv(a,b)) 
 
# using pow() to exponentiate two numbers 
print ("The exponentiation of numbers is : ",end=""); 
print (operator.pow(a,b)) 
 
# using mod() to take modulus of two numbers 
print ("The modulus of numbers is : ",end=""); 
print (operator.mod(a,b)) 

Kết quả in ra là:

The true division of numbers is : 2.5
The floor division of numbers is : 2
The exponentiation of numbers is : 25
The modulus of numbers is : 1

8. lt(a, b): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem liệu rằng a có nhỏ hơn b hay không. Trả về true nếu a nhỏ hơn b, ngược lại sẽ trả về false.

Phép toán được xét: a < b.

9. le(a, b): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem liệu rằng a có nhỏ hơn hoặc bằng b hay không. Trả về true nếu a thật sự nhỏ hơn hoặc bằng b, ngược lại sẽ trả về false.

Phép toán được xét: a <= b.

10. eq(a, b): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem liệu rằng a có bằng b hay không. Trả về true nếu a bằng b, ngược lại trả về false.

Phép toán được xét: a == b.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate working of 
# lt(), le() and eq() 
 
# importing operator module 
import operator 
 
# Initializing variables 
a = 3
 
b = 3
 
# using lt() to check if a is less than b 
if(operator.lt(a,b)): 
    print ("3 is less than 3") 
else : print ("3 is not less than 3") 
 
# using le() to check if a is less than or equal to b 
if(operator.le(a,b)): 
    print ("3 is less than or equal to 3") 
else : print ("3 is not less than or equal to 3") 
 
# using eq() to check if a is equal to b 
if (operator.eq(a,b)): 
    print ("3 is equal to 3") 
else : print ("3 is not equal to 3") 

Kết quả in ra là:

3 is not less than 3
3 is less than or equal to 3
3 is equal to 3

11. gt(a, b): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem a có lớn hơn b hay không. Trả về true nếu a lớn hơn b, ngược lại trả về false.

Phép toán được xét: a > b.

12. ge(a, b): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem a có lớn hơn hoặc bằng b hay không. Trả về true nếu a lớn hơn hoặc bằng b, ngược lại trả về false.

Phép toán được xét: a >= b.

13. ne(a, b): Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem a có phải không bằng b hay không, hay là a bằng b. Trả về true nếu a không bằng b, ngược lại trả về false.

Phép toán được xét: a != b.


# Python code to demonstrate working of 
# gt(), ge() and ne() 
 
# importing operator module 
import operator 
 
# Initializing variables 
a = 4
 
b = 3
 
# using gt() to check if a is greater than b 
if (operator.gt(a,b)): 
    print ("4 is greater than 3") 
else : print ("4 is not greater than 3") 
 
# using ge() to check if a is greater than or equal to b 
if (operator.ge(a,b)): 
    print ("4 is greater than or equal to 3") 
else : print ("4 is not greater than or equal to 3") 
 
# using ne() to check if a is not equal to b 
if (operator.ne(a,b)): 
    print ("4 is not equal to 3") 
else : print ("4 is equal to 3") 

Kết quả in ra là:

4 is greater than 3
4 is greater than or equal to 3
4 is not equal to 3

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!