1. Toán tử kiểm tra sự hiện diện (Membership Operators)

Các toán tử kiểm tra sự hiện diện là các toán tử được sử dụng để xác minh liệu rằng một giá trị cụ thể có hiện diện bên trong/là thành viên của một chuỗi nối tiếp (sequence) hay không (chuỗi nối tiếp ở đây có thể là chuỗi string, các mảng, hoặc các kiểu tuple, v.v…).

1. Toán tử ‘in’: Toán tử in được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị cụ thể có tồn tại trong một chuỗi nối tiếp (sequence) hay không? Toán tử in sẽ trả về true nếu nó tìm thấy biến đang cần xác minh ở bên trong một chuỗi nối tiếp (sequence) cụ thể, và trả về false trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ: Sử dụng toán tử ‘in’ để tìm kiếm các thành viên chung 

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to illustrate 
# Finding common member in list 
# using 'in' operator 
list1=[1,2,3,4,5] 
list2=[6,7,8,9] 
for item in list1: 
  if item in list2: 
    print("overlapping")    
else: 
  print("not overlapping") 

Kết quả in ra là:

not overlapping

Ví dụ tương tự nhưng không sử dụng toán tử in:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------

# Python program to illustrate 
# Finding common member in list 
# without using 'in' operator 
 
# Define a function() that takes two lists 
def overlapping(list1,list2): 
 
  c=0
  d=0
  for i in list1: 
    c+=1
  for i in list2: 
    d+=1
  for i in range(0,c): 
    for j in range(0,d): 
      if(list1[i]==list2[j]): 
        return 1
   return 0
list1=[1,2,3,4,5] 
list2=[6,7,8,9] 
if(overlapping(list1,list2)): 
  print("overlapping") 
else: 
  print("not overlapping") 

Kết quả in ra là:

not overlapping

2. Toán tử ‘not in’: Toán tử ‘not in’ sẽ trả về true nếu nó không tìm thấy biến cần xác minh ở bên trong một chuỗi nối tiếp (sequence) cụ thể, và trả về false trong trường hợp ngược lại.

ĐOẠN CODE

2. Toán tử kiểm tra kiểu dữ liệu (Identity Operators)

Toán tử kiểm tra kiểu dữ liệu trong Python được sử dụng để xác định liệu rằng một giá trị cụ thể có thuộc kiểu dữ liệu hoặc kiểu class nào đó hay không. Chúng thường được ứng dụng trong việc xác định kiểu dữ liệu mà một biến cụ thể có thể chứa được.

1. Toán tử ‘is’: Trả về true nếu hai biến nằm ở hai bên của toán tử cùng trỏ đến một đối tượng (object), và trả về false trong trường hợp ngược lại.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to illustrate the use 
# of 'is' identity operator 
x = 5
if (type(x) is int): 
  print("true") 
else: 
  print("false") 

Kết quả in ra là:

true

2. Toán tử ‘is not’: Trả về false nếu hai biến nằm ở hai bên của toán tử cùng trỏ đến một đối tượng (object), và trả về true trong trường hợp ngược lại.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to illustrate the 
# use of 'is not' identity operator 
x = 5.2
if (type(x) is not int): 
  print("true") 
else: 
  print("false") 

Kết quả in ra là:

true

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!