Python định nghĩa các hàm chuyển đổi kiểu để trực tiếp chuyển đổi một kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu khác hữu ích trong việc lập trình hàng ngày và lập trình cạnh tranh. Bài viết này nhằm cung cấp thông tin về các hàm chuyển đổi nhất định.

1. int(a,base) : Hàm này chuyển đổi bất kỳ kiểu dữ liệu nào thành kiểu nguyên . ‘Base’ chỉ định cơ sở trong đó là kiểu chuỗi nếu kiểu dữ liệu là chuỗi.

2. float() : Hàm này được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ kiểu dữ liệu nào thành số thực dấu phẩy động.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python code to demonstrate Type conversion 
# using int(), float() 
 
# initializing string 
s = "10010"
 
# printing string converting to int base 2 
c = int(s,2) 
print ("After converting to integer base 2 : ", end="") 
print (c) 
 
# printing string converting to float 
e = float(s) 
print ("After converting to float : ", end="") 
print (e) 

Kết quả:

After converting to integer base 2 : 18
After converting to float : 10010.0

3. ord(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi một ký tự thành kiểu nguyên.

4. hex(): Hàm này để chuyển đổi kiểu nguyên thành kiểu chuỗi thập lục phân .

5. oct(): Hàm này để chuyển đổi kiểu nguyên thành kiểu chuỗi bát phân .

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python code to demonstrate Type conversion 
# using ord(), hex(), oct() 
 
# initializing integer 
s = '4'
 
# printing character converting to integer 
c = ord(s) 
print ("After converting character to integer : ",end="") 
print (c) 
 
# printing integer converting to hexadecimal string 
c = hex(56) 
print ("After converting 56 to hexadecimal string : ",end="") 
print (c) 
 
# printing integer converting to octal string 
c = oct(56) 
print ("After converting 56 to octal string : ",end="") 
print (c) 

Kết quả:

After converting character to integer : 52
After converting 56 to hexadecimal string : 0x38
After converting 56 to octal string : 0o70

6. tuple(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi thành một tuple .

7. set(): Hàm này trả về kiểu sau khi chuyển đổi thành set .

8. list (): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ kiểu dữ liệu nào thành kiểu list.


# Python code to demonstrate Type conversion 
# using tuple(), set(), list() 
 
# initializing string 
s = 'cafedev'
 
# printing string converting to tuple 
c = tuple(s) 
print ("After converting string to tuple : ",end="") 
print (c) 
 
# printing string converting to set 
c = set(s) 
print ("After converting string to set : ",end="") 
print (c) 
 
# printing string converting to list 
c = list(s) 
print ("After converting string to list : ",end="") 
print (c) 

Kết quả:

After converting string to tuple : ('c', 'a', 'f', 'e', 'd', 'e', 'v')
After converting string to set : {'c', 'a', 'f', 'e', 'd', 'v'}
After converting string to list : ['c', 'a', 'f', 'e', 'd', 'e', 'v']

9. dict(): Hàm này được sử dụng để chuyển đổi một tuple của trật tự(key, value) thành một từ điển.

10. str(): Được sử dụng để chuyển đổi kiểu nguyên thành kiểu chuỗi.

11. complex(real,imag): Hàm này chuyển đổi số thực thành số phức (thực, ảo).

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python code to demonstrate Type conversion 
# using dict(), complex(), str() 
 
# initializing integers 
a = 1
b = 2
 
# initializing tuple 
tup = (('a', 1) ,('f', 2), ('g', 3)) 
 
# printing integer converting to complex number 
c = complex(1,2) 
print ("After converting integer to complex number : ",end="") 
print (c) 
 
# printing integer converting to string 
c = str(a) 
print ("After converting integer to string : ",end="") 
print (c) 
 
# printing tuple converting to expression dictionary 
c = dict(tup) 
print ("After converting tuple to dictionary : ",end="") 
print (c) 

Kết quả:

After converting integer to complex number : (1+2j)
After converting integer to string : 1
After converting tuple to dictionary : {'a': 1, 'f': 2, 'g': 3}

12. chr(number): Hàm này chuyển đổi số thành ký tự ASCII tương ứng.


# Convert ASCII value to characters 
a = chr(76) 
b = chr(77) 
 
print(a) 
print(b) 

Kết quả:

L
M

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!