1.Câu lệnh(Statements)

Các hướng dẫn hoăc câu được viết trong code của python để thực thi được gọi là các câu lệnh. Có nhiều loại câu lệnh khác nhau trong ngôn ngữ lập trình Python như câu lệnh gán, câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp, v.v. Tất cả đều giúp người dùng nhận được kết quả đầu ra cần thiết. Ví dụ, n = 50 là một câu lệnh gán.

Câu lệnh nhiều dòng: Các câu lệnh trong Python có thể được mở rộng thành một hoặc nhiều dòng bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn (), dấu ngoặc nhọn {}, dấu ngoặc vuông [], dấu chấm phẩy (;), dấu gạch chéo (\). Khi lập trình viên cần thực hiện các phép tính dài và không thể sắp xếp các câu lệnh của mình vào một dòng, người ta có thể sử dụng các ký tự này.

Ví dụ 

Declared using Continuation Character (\):
s = 1 + 2 + 3 + \
  4 + 5 + 6 + \
  7 + 8 + 9

Declared using parentheses () :
n = (1 * 2 * 3 + 7 + 8 + 9)

Declared using square brackets [] :
footballer = ['MESSI',
     'NEYMAR',
     'SUAREZ']

Declared using braces {} :
x = {1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +
   7 + 8 + 9}

Declared using semicolons(;) :
flag = 2; ropes = 3; pole = 4

2. Thụt lề(Indentation)

Một khối(Block) là sự kết hợp của tất cả các câu lệnh này. Block có thể được coi là nhóm các câu lệnh cho một mục đích cụ thể. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình như C, C ++, Java sử dụng dấu ngoặc nhọn {} để xác định một khối code. Một trong những tính năng đặc biệt của Python là sử dụng thụt lề để làm nổi bật các khối code. Khoảng trắng được sử dụng để thụt lề trong Python. Tất cả các câu lệnh có cùng khoảng cách về bên phải thuộc cùng một khối code. Nếu một khối phải được lồng sâu hơn, nó chỉ đơn giản là được thụt vào sâu hơn về bên phải. Bạn có thể hiểu rõ hơn bằng cách xem các dòng code sau:

# Python program showing
# indentation
 
site = 'cfd'
 
if site == 'cfd':
  print('Logging on to cafedev...')
else:
  print('retype the URL.')
print('All set !')

output

Logging on to cafedev...
All set !

Các dòng print (‘Đăng ký kênh youtube của Cafedev’) và print (‘gõ lại URL.’) Là hai khối code riêng biệt. Hai khối code trong câu lệnh if ví dụ của chúng tôi đều được thụt vào trong bốn khoảng trắng. Bản in cuối cùng (‘Tất cả đã đặt!’) Không được thụt lề và do đó, nó không thuộc khối else

j = 1
while(j<= 5):
   print(j)
   j = j + 1

output

1
2
3
4
5

Để chỉ ra một khối code bằng Python, bạn phải thụt lề mỗi dòng của khối bằng cùng một khoảng trắng. Hai dòng code trong vòng lặp while đều được thụt vào trong bốn khoảng trắng. Nó được yêu cầu để chỉ ra khối code nào mà một câu lệnh thuộc về. Ví dụ, j = 1 và while (j <= 5): không được thụt vào, do đó nó không nằm trong khối while. Vì vậy, các cấu trúc code Python bằng cách thụt lề.

3. Comments(Nhận xét)

Các nhà phát triển Python thường sử dụng hệ thống nhận xét vì nếu không sử dụng nó, mọi thứ có thể trở nên thực sự khó hiểu, rất nhanh. Nhận xét(comment) là thông tin hữu ích mà các nhà phát triển cung cấp để làm cho người đọc hiểu code nguồn. Nó giải thích logic hoặc một phần của nó được sử dụng trong mã. Nhận xét thường hữu ích cho ai đó duy trì hoặc cải tiến mã của bạn khi bạn không còn ở đó để trả lời các câu hỏi về nó. Chúng thường được trích dẫn như một quy ước lập trình hữu ích không tham gia vào đầu ra của chương trình nhưng cải thiện khả năng đọc của toàn bộ chương trình. Có hai loại nhận xét trong Python:

Nhận xét(comment) một dòng: Nhận xét(comment) một dòng trong Python bắt đầu bằng ký hiệu hashtag không có khoảng trắng (#) và kéo dài cho đến cuối dòng. Nếu bình luận vượt quá một dòng thì hãy đặt thẻ bắt đầu bằng # ở dòng tiếp theo và tiếp tục bình luận. Nhận xét dòng đơn của Python tỏ ra hữu ích khi cung cấp các giải thích ngắn gọn cho các biến, khai báo hàm và biểu thức. Xem đoạn code sau minh họa nhận xét dòng đơn:

# This is a comment
# Print “Cafedevn !” to console
print("Cafedevn")
a, b = 1, 3 # Declaring two integers
sum = a + b # adding two integers
print(sum) # displaying the output

Chuỗi nhiều dòng dưới dạng nhận xét: Nhận xét nhiều dòng trong Python là một đoạn văn bản được đặt trong dấu phân cách (“” “) ở mỗi đầu của nhận xét. Một lần nữa, không được có khoảng trắng giữa dấu phân cách (” “”). Chúng hữu ích khi văn bản bình luận không vừa với một dòng; do đó cần phải trải dài trên các dòng. Các nhận xét hoặc đoạn văn nhiều dòng đóng vai trò là tài liệu cho những người khác đọc code của bạn. Xem đoạn code sau minh họa nhận xét nhiều dòng:

Code 1

"""
This would be a multiline comment in Python that
spans several lines and describes Cafedevn.
A Computer Science portal for geeks. It contains
well written, well thought
and well-explained computer science
and programming articles,
quizzes and more.
…
"""
print("Cafedevn")

Code 2

'''This article on Cafedevn gives you a
perfect example of
multi-line comments'''
 
print("Cafedevn")

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!