Tuy nhiên, khoảng thời gian được khởi tạo cho timer có thể sẽ không phải là tức thời, khi hành động thực sự được thực hiện bởi trình thông dịch, bởi vì việc thực sự lập lịch cho thread tương ứng của timer object là trách nhiệm của thread scheduler – trình lập lịch cho các luồng

Timer là một sub-class (lớp con) của class Thread được định nghĩa trong Python. Nó được khởi động bằng cách gọi đến hàm start() tương ứng với timer.

1. Tạo ra một đối tượng Timer

Cú pháp:

threading.Timer(interval, function, args = None, kwargs = None)

Cú pháp trên sẽ tạo ra một timer, timer này sẽ khởi chạy hàm function với các đối số args và các đối số từ khóa (keyword arguments) kwargs, sau khi khoảng thời gian interval (đơn vị thời gian ở đây được dùng là giây) đã trôi qua. Nếu args là None (chính à giá trị mặc định của nó), thì một danh sách trống (empty list) sẽ được sử dụng. Nếu kwargs là None (chính là giá trị mặc định của nó), thì một từ điển trống (empty dict) sẽ được sử dụng.

Dưới đây là đoạn chương trình Python mô tả cách sử dụng timer objects trong Python:

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Program to demonstrate 
# timer objects in python 
  
import threading 
def gfg(): 
    print("Cafedev\n") 
  
timer = threading.Timer(2.0, gfg) 
timer.start() 
print("Exit\n") 

Kết quả in ra là:

Exit
Cafedev

Giải thích: Đoạn chương trình trên sẽ lập lịch cho hàm gfg() chạy sau khoảng thời gian là 5 giây, kể từ khi hàm start() được gọi.

2. Hủy đi một timer

Cú pháp:

timer.cancel()

Câu lệnh này sẽ dừng timer lại, và hủy việc thực thi  hành động mà timer này đang thực hiện. Câu lệnh này sẽ chỉ làm việc nếu timer vẫn đang ở trong waiting stage – giai đoạn chờ đợi.

Dưới đây là đoạn chương trình Python mô tả cách hủy đi một (đối tượng) timer


# Program to cancel the timer 
import threading 
  
def gfg(): 
    print("GeeksforGeeks\n") 
  
timer = threading.Timer(5.0, gfg) 
timer.start() 
print("Cancelling timer\n") 
timer.cancel() 
print("Exit\n") 

Kết quả in ra là:

Cancelling timer
Exit

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!