Điều kiện tiên quyết: K-Means Clustering

Bước cơ bản đối với bất kỳ thuật toán không được giám sát nào là xác định số lượng các cụm tối ưu mà dữ liệu có thể được gom vào. Phương pháp Elbow là một trong những phương pháp phổ biến nhất để xác định giá trị tối ưu của k.

Bây giờ chúng ta chứng minh phương pháp đã cho bằng kỹ thuật phân cụm K-Means bằng cách sử dụng thư viện Sklearn của python.

Bước 1: Nhập các thư viện bắt buộc

from sklearn.cluster import KMeans 
from sklearn import metrics 
from scipy.spatial.distance import cdist 
import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 

Bước 2: Tạo và trực quan hóa dữ liệu

#Creating the data 
x1 = np.array([3, 1, 1, 2, 1, 6, 6, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 8]) 
x2 = np.array([5, 4, 5, 6, 5, 8, 6, 7, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3]) 
X = np.array(list(zip(x1, x2))).reshape(len(x1), 2) 
 
#Visualizing the data 
plt.plot() 
plt.xlim([0, 10]) 
plt.ylim([0, 10]) 
plt.title('Dataset') 
plt.scatter(x1, x2) 
plt.show() 

Từ hình dung ở trên, chúng ta có thể thấy rằng số lượng cụm tối ưu nên vào khoảng 3. Nhưng trực quan hóa dữ liệu không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời đúng. Do đó, chúng tôi chứng minh các bước sau.

Bây giờ chúng ta xác định như sau: 

 • Độ méo: Nó được tính bằng giá trị trung bình của các khoảng cách bình phương từ các tâm cụm của các cụm tương ứng. Thông thường, số liệu khoảng cách Euclide được sử dụng.
 • Quán tính: Là tổng bình phương khoảng cách của các mẫu đến trung tâm cụm gần nhất của chúng.

Ta lặp lại các giá trị của k từ 1 đến 9 và tính các giá trị của độ méo cho mỗi giá trị của k và tính độ méo và quán tính cho từng giá trị của k trong khoảng đã cho.

Bước 3: Xây dựng mô hình phân cụm và tính toán các giá trị của Biến dạng và Quán tính

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------
m
distortions = [] 
inertias = [] 
mapping1 = {} 
mapping2 = {} 
K = range(1,10) 
 
for k in K: 
  #Building and fitting the model 
  kmeanModel = KMeans(n_clusters=k).fit(X) 
  kmeanModel.fit(X)   
   
  distortions.append(sum(np.min(cdist(X, kmeanModel.cluster_centers_, 
           'euclidean'),axis=1)) / X.shape[0]) 
  inertias.append(kmeanModel.inertia_) 
 
  mapping1[k] = sum(np.min(cdist(X, kmeanModel.cluster_centers_, 
         'euclidean'),axis=1)) / X.shape[0] 
  mapping2[k] = kmeanModel.inertia_ 

Bước 4: Lập bảng và hình dung kết quả

-->

a) Sử dụng các giá trị khác nhau của Độ méo

for key,val in mapping1.items(): 
  print(str(key)+' : '+str(val))

b) Sử dụng các giá trị khác nhau của Quán tính

for key,val in mapping2.items(): 
  print(str(key)+' : '+str(val)) 
plt.plot(K, distortions, 'bx-') 
plt.xlabel('Values of K') 
plt.ylabel('Distortion') 
plt.title('The Elbow Method using Distortion') 
plt.show()

Để xác định số lượng cụm tối ưu, chúng ta phải chọn giá trị của k tại “khuỷu tay” tức là điểm mà sau đó biến dạng / quán tính bắt đầu giảm theo kiểu tuyến tính. Do đó đối với dữ liệu đã cho, chúng tôi kết luận rằng số cụm tối ưu cho dữ liệu là 3.

Các điểm dữ liệu được phân nhóm cho giá trị khác nhau của k:

1. k = 1

2. k = 2

3. k = 3

4. k = 4

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!