Bài này sẽ nói về các hàm logarit và các hàm số mũ trong Python.

1. Hàm exp(a): Hàm này sẽ trả về giá trị của phép e mũ a (tức là phép e**a).

2. Hàm log(a, b): Hàm này sẽ trả về kết quả của phép log cơ số b của a. Nếu cơ số không được chỉ định,  phép tính log sẽ được thực hiện với cơ số 10.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm exp() và hàm log()

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate the working of 
# exp() and log() 
   
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
   
# returning the exp of 4 
print ("The e**4 value is : ", end="") 
print (math.exp(4)) 
   
# returning the log of 2,3 
print ("The value of log 2 with base 3 is : ", end="") 
print (math.log(2,3)) 

Kết quả in ra là:

The e**4 value is : 54.598150033144236
The value of log 2 with base 3 is : 0.6309297535714574

3. Hàm log2(a): Hàm này sẽ tính giá trị của phép log cơ số 2 của a. Giá trị được trả về sẽ chính xác hơn so với khi sử dụng 2 hàm được đề cập trước đó là hàm exp(a) và hàm log(a, b).

4. Hàm log10(a): Hàm này sẽ tính giá trị của phép log cơ số 10 của a. Giá trị được trả về sẽ chính xác hơn so với khi sử dụng 2 hàm được đề cập trước đó là hàm exp(a) và hàm log(a, b).

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm log2() và hàm log10()


# Python code to demonstrate the working of 
# log2() and log10() 
   
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
   
# returning the log2 of 16 
print ("The value of log2 of 16 is : ", end="") 
print (math.log2(16)) 
   
# returning the log10 of 10000 
print ("The value of log10 of 10000 is : ", end="") 
print (math.log10(10000)) 

Kết quả in ra là:

The value of log2 of 16 is : 4.0
The value of log10 of 10000 is : 4.0

5. Hàm pow(a, b): Hàm này được sử dụng để tính giá trị của phép a mũ b (tức là phép a**b).

6. Hàm sqrt(): Hàm này sẽ trả về giá trị căn bậc hai của số được truyền vào.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm pow() và hàm sqrt():

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate the working of 
# pow() and sqrt() 
   
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
   
# returning the value of 3**2 
print ("The value of 3 to the power 2 is : ", end="") 
print (math.pow(3,2)) 
   
# returning the square root of 25 
print ("The value of square root of 25 : ", end="") 
print (math.sqrt(25)) 

Kết quả in ra là:

The value of 3 to the power 2 is : 9.0
The value of square root of 25 : 5.0

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!