Trong Python, một số phép toán học có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách import một module có tên là “math”, module math có định nghĩa nhiều hàm khác nhau, giúp cho việc thực hiện các tác vụ toán học của chúng ta trở nên dễ dàng hơn.

1. Hàm ceil(): Hàm này trả về giá trị số nguyên nhỏ nhất mà lớn hơn số được truyền vào, tức là hàm này trả về giá trị số nguyên được làm tròn lên. Nếu số được truyền vào đã thuộc kiếu số nguyên integer rồi, thì chính nó sẽ được trả về.

2. Hàm floor(): Hàm này trả về giá trị số nguyên lớn nhất mà nhỏ hơn số được truyền vào, tức là hàm này sẽ trả về giá trị số nguyên được làm tròn xuống. Nếu số được truyền vào đã thuộc kiểu số nguyên integer rồi, thì chính nó sẽ được trả về.

Dưới đây là ví dụ mô cả cách thức hoạt động của hàm ceil() và hàm floor():

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate the working of 
# ceil() and floor() 
 
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
 
a = 2.3
 
# returning the ceil of 2.3 
print ("The ceil of 2.3 is : ", end="") 
print (math.ceil(a)) 
 
# returning the floor of 2.3 
print ("The floor of 2.3 is : ", end="") 
print (math.floor(a)) 

Kết quả in ra là:

The ceil of 2.3 is : 3
The floor of 2.3 is : 2

3. Hàm fabs(): Hàm này sẽ trả về giá trị tuyệt đối của số được truyền vào.

4. Hàm factorial(): Hàm này sẽ trả về giai thừa của số được truyền vào hàm. Một thông báo lỗi sẽ được hiển thị nếu số được truyền vào hàm không phải là số nguyên.

Sau đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm fabs() và hàm factorial()

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Python code to demonstrate the working of 
# fabs() and factorial() 
 
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
 
a = -10
 
b= 5
 
# returning the absolute value. 
print ("The absolute value of -10 is : ", end="") 
print (math.fabs(a)) 
 
# returning the factorial of 5 
print ("The factorial of 5 is : ", end="") 
print (math.factorial(b)) 

Kết quả in ra là:

The absolute value of -10 is : 10.0
The factorial of 5 is : 120

5. Hàm copysign(a, b): Hàm này sẽ trả về số mà có giá trị là ‘a’, và dấu là ‘b’. Giá trị được trả về sẽ có kiểu float.

6. Hàm gcd(): Hàm này được sử dụng để tính ước số chung lớn nhất của 2 số được truyền vào hàm này. Hàm này khả dụng từ phiên bản Python 3.5 trở lên.

Dưới đây là ví dụ mô tả cách thức hoạt động của hàm copysign() và hàm gcd()


# Python code to demonstrate the working of 
# copysign() and gcd() 
 
# importing "math" for mathematical operations 
import math 
 
a = -10
b = 5.5
c = 15
d = 5
 
# returning the copysigned value. 
print ("The copysigned value of -10 and 5.5 is : ", end="") 
print (math.copysign(5.5, -10)) 
 
# returning the gcd of 15 and 5 
print ("The gcd of 5 and 15 is : ", end="") 
print (math.gcd(5,15)) 

Kết quả in ra là:

The copysigned value of -10 and 5.5 is : -5.5
The gcd of 5 and 15 is : 5

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!