Hãy xem xét dưới hai đoạn code trong Python 2.x .


# Code 1 
print 1
# Output: 1 

# Code 2 
print(1) 
# Output: 1 

Không có sự khác biệt giữa đoạn code 1 và code 2 trong trường hợp biến đơn trong Python 2.X , nhưng trong trường hợp đa biến, biến có dấu ngoặc -() được coi là “tuple”.

Đối với đa biến:

  • Biến in “print variable” in các biến mà không có dấu ngoặc ‘()’ và được phân tách bằng một khoảng trắng.
  • Biến in “print(variable)” in các biến với dấu ngoặc ‘()’ và được phân tách bằng dấu phảy ‘,’ vì vậy nó được coi là một tuple.

Ví dụ-


# Code 3 
print 1, 2
# Output: 1 2 

# Code 4 
print (1, 2) 
# Output: (1, 2) 

Lưu ý:
Trong Python 3.0, câu lệnh in được thay đổi thành hàm print(). Dưới đây là các code tương đương trong Python 3.0.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------

# Equivalent codes in Python 3.0 
# (Produces same output) 
  
# Code 1: 
print(1) 
# Output: 1 
  
# Code 2 : 
print((1)) 
# Output: 1 
  
# Code 3: 
print(1, 2) 
# Output: 1 2 
  
# Code 4: 
print((1, 2)) 
# Output: (1, 2) 

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!