Chúng tôi đã thảo luận về các cách tiếp cận khác nhau để trao đổi hai số nguyên mà không cần biến tạm thời. Làm thế nào để trao đổi trong một dòng duy nhất mà không sử dụng hàm thư viện?

Python: Trong Python, có một cấu trúc đơn giản và cú pháp gọn gàng để hoán đổi các biến, chúng ta chỉ cần viết ra “x,y=y, x”.

C / C ++: Dưới đây là một giải pháp cổ điển thường được cung cấp

// Swap using bitwise XOR (Wrong Solution in C/C++)
x ^= y ^= x ^= y; 

Giải pháp trên là sai trong C / C ++ vì nó gây ra hành vi không được định nghĩa (trình biên dịch có thể tự do hoạt động theo bất kỳ cách nào). Lý do là, sửa đổi một biến nhiều lần trong một biểu thức gây ra hành vi không được định nghĩa nếu không có sequence point giữa các thay đổi.

Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng dấu phẩy để giới thiệu các sequence point. Vì vậy, giải pháp sửa đổi là

// Swap using bitwise XOR (Correct Solution in C/C++)
// sequence point introduced using comma.
(x ^= y), (y ^= x), (x ^= y);

Java: Trong Java, các quy tắc để đánh giá biểu thức phụ được xác định rõ ràng. Toán hạng tay trái luôn được đánh giá trước toán hạng tay phải (Xem phần này để biết thêm chi tiết). Trong Java, biểu thức “x ^ = y ^ = x ^ = y;” không tạo ra kết quả chính xác theo quy tắc Java. Nó đưa ra kết quả x = 0. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng “x = x ^ y ^ (y = x);” Lưu ý các biểu thức được đánh giá từ trái sang phải. Nếu ban đầu x = 5 và y = 10, biểu thức tương đương với “ x = 5 ^ 10 ^ (y = 5);”. Lưu ý rằng chúng ta không thể sử dụng điều này như trong C / C ++, nó không được định nghĩa liệu toán hạng trái hay toán hạng phải được thực thi cho bất kỳ toán tử nào (Xem phần này để biết thêm chi tiết)

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python program to swap two variables in single line 
x = 5
y = 10
x, y = y, x 
print "After Swapping values of x and y are", x, y 

Kết quả:

After Swapping values of x and y are 10 5

Giải pháp thay thế:

  • C ++ cũng cung cấp hàm thư viện swap()
  • b = (a + b) – (a = b); 
  • a + = b – (b = a); 
  • a = a * b / (b = a) 

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!