1. Chương trình console trong Python là gì? 

Console (còn được gọi là Shell) về cơ bản là một trình thông dịch dòng lệnh lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng tức là một lệnh tại một thời điểm và thông dịch nó. Nếu nó không có lỗi thì nó chạy lệnh và đưa ra kết quả được yêu cầu nếu không sẽ hiển thị thông báo lỗi. Chương trình console trong Python sẽ trông như thế này

Ở đây chúng ta viết lệnh và chỉ cần nhấn phím enter để thực thi lệnh này, sau đó, lệnh của bạn sẽ được thông dịch.
Để có thể code được trong Python, bạn phải biết những điều cơ bản của chương trình console được sử dụng trong Python.

Dấu nhắc cơ bản của chương trình console trong python là biểu tượng ba lớn hơn 

>>>

Chỉ khi các dấu nhắc này xuất hiện sau khi lệnh đầu tiên được thực hiện, bạn mới có thể thoải mái viết lệnh tiếp theo trên shell. Chương trình console trong Python chấp nhận lệnh mà bạn viết sau dấu nhắc này.

2. Chấp nhận dữ liệu đầu vào từ Chương trình console

Người dùng nhập các giá trị vào Chương trình console và giá trị này sau đó sẽ được sử dụng trong chương trình theo yêu cầu.
Để lấy đầu vào từ người dùng, chúng ta sử dụng hàm tích hợp input().


# input 
input1 = input() 
  
# output 
print(input1) 

Chúng ta cũng có thể nhập cast đầu vào này thành số nguyên, float hoặc chuỗi bằng cách chỉ định hàm input () bên trong loại.

  • Chuyển kiểu dữ liệu đầu vào thành kiểu Integer: Có thể có các điều kiện khi bạn cần nhập số nguyên từ người dùng hoặc Chương trình console, đoạn mã sau lấy hai đầu vào ( kiểu integer và float) từ chương trình console và chuyển chúng thành kiểu integer sau đó in ra tổng.

# input 
num1 = int(input()) 
num2 = int(input()) 
  
# printing the sum in integer 
print(num1 + num2) 
  • Chuyển kiểu đầu vào thành kiểu Float: Để chuyển kiểu đầu vào thành kiểu float, đoạn mã sau sẽ hoạt động.

# input 
num1 = float(input()) 
num2 = float(input()) 
  
# printing the sum in float 
print(num1 + num2) 
  • Chuyển kiểu dữ liệu đầu vào thành kiểu String: Tất cả các kiểu đầu vào có thể được chuyển đổi thành kiểu Srting cho dù chúng là float hay integer. Chúng ta sử dụng từ khóa str để chuyển đổi.

# input 
string = str(input()) 
  
# output 
print(string) 

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!