Các developer thường có nhu cầu tương tác với người dùng, để lấy dữ liệu hoặc để cung cấp một số phân loại kết quả. Hầu hết các chương trình ngày nay sử dụng hộp thoại để yêu cầu người dùng cung cấp một số kiểu input. Trong khi đó, Python cung cấp cho chúng ta hai hàm được tích hợp sẵn có để đọc dữ liệu nhập vào từ bàn phím, bao gồm

 • raw_input ( prompt )
 • input ( prompt )

raw_input (): Hàm này hoạt động trên các phiên bản cũ hơn (như Python 2.x). Nó lấy chính xác những gì được gõ từ bàn phím, chuyển đổi nó thành giá trị chuỗi và sau đó trả nó về biến mà chúng ta muốn lưu trữ. Ví dụ 


# Python program showing 
# a use of raw_input() 
 
g = raw_input("Enter your name : ") 
print g 

Kết quả:

Enter your name : cafedevn
cafedevn

Ở đây, g là một biến sẽ nhận giá trị chuỗi, được người dùng nhập vào trong quá trình thực thi chương trình. Việc nhập dữ liệu cho hàm raw_input() được kết thúc bằng phím enter. Chúng ta cũng có thể sử dụng raw_input() để nhập dữ liệu số. Trong trường hợp đó, chúng ta sử dụng typecasting. Để biết thêm chi tiết về typecasting.
input (): Trước tiên, hàm này lấy input từ người dùng và sau đó đánh giá biểu thức, có nghĩa là Python tự động xác định xem người dùng đã nhập một chuỗi hay một số hay một danh sách. Nếu dữ liệu input được cung cấp không chính xác thì python sẽ đưa ra lỗi cú pháp hoặc ngoại lệ. Lấy ví dụ:


# Python program showing 
# a use of input() 
 
val = input("Enter your value: ") 
print(val) 

Kết quả: 

Enter your value: cafedev.vn
cafedev.vn

Cách hàm input hoạt động trong Python:

 • Khi hàm input() thực thi, luồng chương trình sẽ bị dừng cho đến khi người dùng đưa vào một input.
 • Hiển thị văn bản hoặc tin nhắn trên màn hình đầu ra để yêu cầu người dùng nhập giá trị input là tùy chọn, tức là lời nhắc, sẽ được in trên màn hình là tùy chọn.
 • Bất cứ điều gì bạn nhập làm input, hàm input sẽ chuyển đổi nó thành một chuỗi. Nếu bạn nhập một giá trị nguyên thì hàm input() vẫn chuyển đổi nó thành một dạng chuỗi. Bạn cần chuyển đổi nó thành một số nguyên trong code của bạn bằng cách sử dụng typecasting.

# Program to check input 
# type in Python 
 
num = input ("Enter number :") 
print(num) 
name1 = input("Enter name : ") 
print(name1) 
 
# Printing type of input value 
print ("type of number", type(num)) 
print ("type of name", type(name1)) 

Kết quả:

Enter number : 12345
12345
Enter name : cafedevn
type of number <class 'str'>
type of name <class 'str'>

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!