Ngoài một số vùng chứa chung như List, theo định nghĩa của Python, nó cũng có thể xử lý các vùng chứa với các kiểu dữ liệu được chỉ định. Array có thể được triển khai trong Python bằng mô-đun có tên là “array”. Chúng có thể hữu ích khi chúng ta chỉ dùng một giá trị kiểu dữ liệu cụ thể.

1. Các hàm trên Array:

1. array (kiểu dữ liệu, list giá trị): – Hàm này được sử dụng để tạo một array với kiểu dữ liệu và list giá trị được chỉ định trong các đối số của nó. Một số kiểu dữ liệu được đề cập trong bảng dưới đây.

Type CodeC TypePython TypeMinimum size in Bytes
‘b’signed charint1
‘B’unsigned charint1
‘u’Py_UNICODEunicode character2
‘h’signed shortint2
‘H’unsigned shortint2
‘i’signed intint2
‘I’unsigned intint2
‘l’signed longint4
‘L’unsigned longint4
‘q’signed long longint8
‘Q’unsigned long longint8
‘f’floatfloat4
‘d’doublefloat8

2. append(): – Hàm này được sử dụng để thêm giá trị được đề cập trong các đối số của nó ở cuối array.

3. insert(i, x): – Hàm này được sử dụng để thêm giá trị tại vị trí được chỉ định trong đối số của nó.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python code to demonstrate the working of 
# array(), append(), insert() 
  
# importing "array" for array operations 
import array 
  
# initializing array with array values 
# initializes array with signed integers 
arr = array.array('i', [1, 2, 3]) 
 
# printing original array 
print ("The new created array is : ",end=" ") 
for i in range (0, 3): 
  print (arr[i], end=" ") 
 
print("\r") 
 
# using append() to insert new value at end 
arr.append(4); 
 
# printing appended array 
print("The appended array is : ", end="") 
for i in range (0, 4): 
  print (arr[i], end=" ") 
   
# using insert() to insert value at specific position 
# inserts 5 at 2nd position 
arr.insert(2, 5) 
 
print("\r") 
 
# printing array after insertion 
print ("The array after insertion is : ", end="") 
for i in range (0, 5): 
  print (arr[i], end=" ") 

Kết quả

The new created array is : 1 2 3 
The appended array is : 1 2 3 4 
The array after insertion is : 1 2 5 3 4 

4. pop(): – Hàm này xóa các phần tử tại vị trí được đề cập trong đối số của nó và trả về nó.

5. remove(): – Hàm này được sử dụng để xóa sự xuất hiện đầu tiên của giá trị được đề cập trong các đối số của nó.


# Python code to demonstrate the working of 
# pop() and remove() 
  
# importing "array" for array operations 
import array 
  
# initializing array with array values 
# initializes array with signed integers 
arr= array.array('i',[1, 2, 3, 1, 5]) 
 
# printing original array 
print ("The new created array is : ",end="") 
for i in range (0,5): 
  print (arr[i],end=" ") 
 
print ("\r") 
 
# using pop() to remove element at 2nd position 
print ("The popped element is : ",end="") 
print (arr.pop(2)); 
 
# printing array after popping 
print ("The array after popping is : ",end="") 
for i in range (0,4): 
  print (arr[i],end=" ") 
 
print("\r") 
 
# using remove() to remove 1st occurrence of 1 
arr.remove(1) 
 
# printing array after removing 
print ("The array after removing is : ",end="") 
for i in range (0,3): 
  print (arr[i],end=" ") 

Kết quả

The new created array is : 1 2 3 1 5 
The popped element is : 3
The array after popping is : 1 2 1 5 
The array after removing is : 2 1 5 

6. index() : – Hàm này trả về chỉ mục của lần xuất hiện đầu tiên của giá trị được đề cập trong các đối số.

7. reverse() : – Hàm này đảo ngược array lại.

# -----------------------------------------------------------
#Cafedev.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
#@author cafedevn
#Contact: cafedevn@gmail.com
#Fanpage: https://www.facebook.com/cafedevn
#Group: https://www.facebook.com/groups/cafedev.vn/
#Instagram: https://instagram.com/cafedevn
#Twitter: https://twitter.com/CafedeVn
#Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cafe-dev-407054199/
#Pinterest: https://www.pinterest.com/cafedevvn/
#YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE7zpY_SlHGEgo67pHxqIoA/
# -----------------------------------------------------------


# Python code to demonstrate the working of 
# index() and reverse() 
  
# importing "array" for array operations 
import array 
  
# initializing array with array values 
# initializes array with signed integers 
arr= array.array('i',[1, 2, 3, 1, 2, 5]) 
 
# printing original array 
print ("The new created array is : ",end="") 
for i in range (0,6): 
  print (arr[i],end=" ") 
 
print ("\r") 
 
# using index() to print index of 1st occurrenece of 2 
print ("The index of 1st occurrence of 2 is : ",end="") 
print (arr.index(2)) 
 
#using reverse() to reverse the array 
arr.reverse() 
 
# printing array after reversing 
print ("The array after reversing is : ",end="") 
for i in range (0,6): 
  print (arr[i],end=" ") 

Kết quả:

The new created array is : 1 2 3 1 2 5 
The index of 1st occurrence of 2 is : 1
The array after reversing is : 5 2 1 3 2 1

Tài liệu tham khảo

Nguồn và Tài liệu tiếng anh tham khảo:

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!