Theo mặc định, hàm print() của python kết thúc bằng một dòng mới. Một lập trình viên trên nền tảng C/C ++ có thể tự hỏi làm thế nào để in mà không có dòng mới.

Hàm print() của Python đi kèm với một tham số gọi là ‘end’. Theo mặc định, giá trị của tham số này là ‘\ n’, tức là ký tự dòng mới. Bạn có thể kết thúc câu lệnh in bằng bất kỳ ký tự / chuỗi nào sử dụng tham số này.


# This Python program must be run with 
# Python 3 as it won't work with 2.7. 
  
# ends the output with a <space>  
print("Welcome to" , end = ' ')  
print("Cafedevn", end = ' ') 

Kết quả:

Welcome to Cafedevn

Thêm một chương trình để chứng minh hoạt động của tham số end.


# This Python program must be run with 
# Python 3 as it won't work with 2.7. 
  
# ends the output with '@' 
print("Python" , end = '@')  
print("Cafedevn") 

Đầu ra:

Python@Cafedevn

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!