MIỄN PHÍ 100% | Series tự học C/C++ từ cơ bản tới nâng cao (cập nhật liên tục...)

C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup tại Bell Labs, nó có thể hiểu như một phần mở rộng của C, bắt đầu từ năm 1979. C++ bổ sung nhiều tính năng mới cho ngôn ngữ C, và có lẽ nó được coi là thay thế cho C. Thực chất thì C++ nổi tiếng và được dùng nhiều là vì nó là một ngôn ngữ hướng đối tượng.

Trong series bao gồm:

  • Sách, video và tài liệu học C/C++
  • Lộ trình học C/C++ từ cơ bản tới nâng cao
  • Bài tập với đầy đủ bài giải chi tiết
👉 Giới thiệu mọi thức về Cafedev tại đây
Phần mở đầu Sách, video và tài liệu
0.0 Kho sách C/C++
0.1 Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây
0.2 Khoá học online C/C++ cho người mới
0.2 Video học C/C++
 
Phần 1 Giới thiệu
1.0 Giới thiệu về C/C++ cho người mới bắt đầu
1.1 Giới thiệu các bước và cách phát triển một chương trình C++ hiểu quả nhất như thế nào.[Phần 1]
1.2 Giới thiệu các bước và cách phát triển một chương trình C++ hiểu quả nhất như thế nào.[Phần 2]
1.3 Cài đặt môi trường phát triển (IDE)
1.4 Compiling chương trình đầu tiên của bạn với Visual Studio
 
Phần 2 Kiến thức cơ bản về C++
2.0 Các thành phần và cấu trúc của một chương trình C++
2.1 Tìm hiểu về Comments trong C++ và ý nghĩa của nó
2.2 Biến(variables) trong C++ là gì?
2.3 Cách gán, thay đổi giá trị của biến và khởi tạo nó
2.4 Giới thiệu về iostream: cout, cin và endl
2.5 Tổng hợp các Keyword và cách đặt tên biến không trùng lặp với nó
2.6 Giới thiệu literals và operators
2.7 Giới thiệu về biểu thức(Expressions)
2.8 Phát triển chương trình đầu tiên bằng C++
 
Phần 3 Tìm hiểu về hàm(Functions) và file
3.0 Giới thiệu về hàm (functions)
3.1 Tìm hiểu hàm trả về giá trị
3.2 Tìm hiểu về tham số và đối số trong hàm
3.3 Giới thiệu về phạm vi(scope) của biến hoặc hàm cục bộ
3.4 Tại sao các hàm lại hữu ích và cách sử dụng chúng hiệu quả
3.5 Thứ tự khai báo và định nghĩa chuyển tiếp trong C++
3.6 Chương trình có nhiều file code
3.7 Đặt tên bị xung đột và giới thiệu về namespaces
3.8 Giới thiệu về bộ tiền xử lý
3.9 Tìm hiểu về file Header trong C++
3.10 Bảo vệ Header trong C++
3.11 Cách thiết kế các chương trình đầu tiên của bạn
 
Phần Debug Hướng dẫn gỡ lỗi(Debugging) chương trình C++
a) Debugging – Lỗi cú pháp và ngữ nghĩa trong C++
b) Debugging – Quá trình gỡ lỗi trong C++
c) Debugging – Chiến lược gỡ lỗi trong C++
d) Debugging – Chiến thuật sửa lỗi cơ bản trong C++
e) Debugging – Tìm kiếm vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề
 
Phần 4 Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu
4.0 Giới thiệu về các kiểu dữ liệu cơ bản
4.1 Kiểu Void
4.2 Kích thước đối tượng và toán tử sizeof
4.3 Số nguyên(int)
4.4 Unsigned integers là gì? và tại sao phải tránh dùng nó
4.5 Tìm hiểu về Số nguyên có chiều rộng cố định và size_t
4.6 Giới thiệu về ký hiệu khoa học trong C++
4.7 Số dấu phẩy động(float, double,…)
4.8 Kiểu Boolean
4.9 Giới thiệu về câu lệnh If
4.10 Giới thiệu về kiểu dữ liệu char
4.11 Literals(Ký tự chữ)
4.12 Hằng số, constexpr và hằng số tượng trưng
 
Phần 5 Toán tử trong C++
5.0 Độ ưu tiên của toán tử và tính liên kết
5.1 Giới thiệu các toán tử số học trong C++
5.2 Toán tử Mô đun(Chia lấy dư - %) và lũy thừa
5.3 Toán tử tăng / giảm và tác dụng phụ
5.4 Dấu phẩy và toán tử điều kiện
5.5 Toán tử quan hệ và so sánh dấu phẩy động
5.6 Toán tử Logical trong C++
5.7 Toán tử bitwise
5.8 Giới thiệu về nạp chồng toán tử
 
Phần 6 Phạm vi của đối tượng và chuyển đổi kiểu dữ liệu
6.0 Ghép nhiều câu lệnh (các khối lệnh)
6.1 Không gian tên(namespace) do người dùng định nghĩa
6.2 Biến cục bộ
6.3 Giới thiệu về các biến toàn cục
6.4 Ẩn biến
6.5 Liên kết nội bộ trong C++
6.6 Liên kết bên ngoài trong C++
6.7 Hằng số toàn cục và biến nội tuyến(inline)
6.8 Tại sao các biến toàn cục không tốt?
6.9 Biến cục bộ tĩnh(static)
6.10 Sử dụng câu lệnh
6.11 Typedef và bí danh
6.12 Từ khóa auto
6.13 Chuyển đổi kiểu ngầm định (ép buộc)
6.14 Chuyển đổi kiểu rõ ràng (casting) và static_cast
6.15 Không gian tên nội dòng(inline) và không tên
 
Phần 7 Tìm hiểu về Control Flow trong C++
7.0 Giới thiệu về Control Flow
7.1 Câu lệnh If trong C++
7.2 Giới thiệu về Switch trong C++
7.3 Câu lệnh Goto trong C++
7.4 Câu lệnh While trong C++
7.5 Câu lệnh do while trong C++
7.6 Câu lệnh For trong C++
7.7 Break và continue trong C++
 
Phần 8 Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu nhóm
8.0 Giới thiệu về kiểu std:String
8.1 Giới thiệu về enum trong C++
8.2 Kiểu Enum class
8.3 Struct trong C++
 
Phần 9 Arrays, Vector, Strings, (Con trỏ)Pointers, và Tham chiếu
9.0 Tìm hiểu về Arrays trong C++ [Phần 1]
9.1 Tìm hiểu về Arrays trong C++ [Phần 2]
9.2 Arrays và Vòng lặp trong C++
9.3 Sắp xếp một mảng bằng cách sử dụng sắp xếp lựa chọn
9.4 Mảng đa chiều
9.5 Giới thiệu về con trỏ(pointers)
9.6 Tìm hiểu về con trỏ NUll(Null pointers)
9.7 Con trỏ và mảng trong C++
9.8 Con trỏ số học và lập chỉ mục mảng
9.9 Hằng số ký hiệu chuỗi kiểu C
9.10 Cấp phát bộ nhớ động với từ khóa new và delete
9.11 Tự động cấp phát bộ nhớ cho mảng
9.12 Con trỏ và hằng số
9.13 Biến tham chiếu trong C++
9.14 Tìm hiểu về tham chiếu và hằng
9.15 Lựa chọn thành viên với con trỏ và tham chiếu
9.16 Tìm hiểu về Vòng lặp For-each
9.17 Thế nào là Con trỏ Void trong C++?
9.18 Con trỏ tới con trỏ và mảng đa chiều động
9.19 Giới thiệu về std::array trong C++
9.20 Giới thiệu về std::vector trong C++
9.21 Giới thiệu về trình vòng lặp(iterators)
9.22 Giới thiệu các thuật toán thư viện chuẩn
 
Phần 10 Lập trình hướng đối tượng(Object Oriented Programming – OOP)
10.0 Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
10.1 Tìm hiều về Class và các biến thành viên của class
10.2 Khả năng truy cập của Public và Private trong C++
10.3 Quyền truy cập vào các hàm và Tính đóng gói(encapsulation) trong C++
10.4 Constructors – Hàm khởi tạo trong C++
10.5 Constructors – Khởi tạo nguyên một danh sách thành viên
10.6 Constructors – Khởi tạo các biến thành viên không phải static
10.7 Các hàm constructors trùng nhau(Overlapping) và việc ủy thác(delegating)
10.8 Hàm hủy – Destructor trong C++
10.9 Code bên trong class và các file header
10.10 Hằng đối với các đối tượng và hàm thành viên của class
10.11 Các biến thành viên tĩnh(Static)
10.12 Các hàm thành viên tĩnh
10.13 Hàm bạn(Friend functions) và lớp bạn
10.14 Các kiểu dữ liệu lồng nhau trong class
 
Phần 11 Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng
11.0 Giới thiệu về tính kế thừa(inheritance) trong lập trình hướng đối tượng
11.1 Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Tính kế thừa và lợi ích của nó
11.2 Trình tự khởi tạo của các subclasses – lớp con/lớp dẫn xuất trong kế thừa
11.3 Các hàm constructors và việc khởi tạo các subclass trong kế thừa
 
Phần 12 Hàm ảo(Virtual Functions), trừu tượng(abstraction) và đa hình(polymorphism)
12.0 Con trỏ và tham chiếu đến lớp cơ sở của các đối tượng dẫn xuất(derived) – Tại sao dùng hàm ảo?
12.1 Hàm ảo(Virtual functions) và đa hình(polymorphism)
12.2 Các hàm hủy ảo, hàm gán ảo và hàm ghi đè ảo
12.3 Các hàm thuần ảo, các lớp cơ sở trừu tượng và các lớp interface
 
Phần 13 Nạp chồng toán tử trong C++
13.0 Giới thiệu về nạp chồng toán tử
13.1 Toán tử Logical trong C++
13.2 Giới thiệu các toán tử số học trong C++
 
Phần 14 Phần nâng cao – Template trong C++
14.0 Hàm templates trong C++
14.1 Ví dụ về hàm template trong C++
14.2 Template classes trong C++
 
Phần 15 Tổng hợp các bài tập cơ bản bạn nên làm khi học C/C++(Full đáp án hay nhất)
15.0 Bài tập làm quen với C
15.1 Bài tập C về Vòng lặp
15.2 Bài tập C về mảng một chiều
15.3 Bài tập C về mảng hai chiều
15.4 Bài tập C về Chuỗi
15.5 Bài tập C về Đệ qui
15.6 Bài tập C về Con trỏ
15.7 Bài tập C về Danh sách liên kết (Linked List)
15.8 Bài tập C về Struct
15.9 Bài tập C++ về Biến và Kiểu dữ liệu
15.10 Bài tập C++ về lệnh IF-ELSE
15.11 Bài tập C++ về Vòng lặp
15.12 Bài tập C++ về Mảng
15.13 Bài tập C++ Lớp cơ sở ảo
15.14 Bài tập C++ về Con trỏ
15.15 Bài tập C++ về Sử dụng Hàm
15.16 Bài tập C++ về Hàm ảo (Virtual Function)
15.17 Bài tập C++ về Bài tập về Tính kế thừa
15.18 Bài tập C++ Constructor và Copy Constructor
 
Phần 16 Tuyển chọn đề về C/C++ từ dễ tới khó(Full đáp án hay nhất)
16.0 Bài tập ôn luyện về các cú pháp cơ bản của lập trình C/C++
16.1 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 1) trong C++
16.2 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 2) trong C++
16.3 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 3) trong C++
16.4 Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 4) trong C++
16.5 Bài tập thực hành về overloading trong C++
16.6 Bài tập thực hành về tính kế thừa trong C++
16.7 Bài tập thực hành về tính đa hình trong C++
16.8 Bài tập tổng hợp, nâng cao dành cho C++
 
Phần 17 Tổng hợp các bài tập nâng cao bạn nên biết khi học C/C++(Full đáp án hay nhất)
17.0 Phần 1
17.1 Phần 2
17.2 Phần 3
17.3 Phần 4
17.4 Phần 5
17.5 Tổng hợp các bài tập về File và Hệ thống bạn nên biết khi học C/C++(Full đáp án hay nhất)
17.6 Một ví dụ về sử dụng template và quá tải toán tử Nhập xuất
17.7
Sort mảng bằng: Selection_sort, Bubble_sort, Insertion_sort, Quick_sort, Merge_sort, Shaker_sort
17.8
Danh sách liên kết đơn (Thuật toán vừa chèn vừa sắp xếp)
17.9
Chương trình xem tập tin
-->
 

Các bài viết liên quan