Series tự học C/C++ từ cơ bản tới nâng cao

Series tự học C/C++ cùng cafedev.vn

Được cập nhật liên tục …

=>> Nếu bạn muốn học qua video thì có thể truy cập kênh youtube của cafedev tại đây <==

Series bao gồm các phần nói về lý thuyết(phần 1 -> phần 11), bài tập(phần 12)

Nếu bạn khó khăn trong quá trình làm bài tập thì có thể truy cập vào đây để chúng tôi giúp bạn.

Phần mở đầu – Sách và tài liệu

Kho sách C/C++
Nơi đăng ký nhận ebook lập trình, ebook công nghệ thông tin tại đây

Phần 1 – Giới thiệu

1.0 Giới thiệu về C/C++ cho người mới bắt đầu
1.1Giới thiệu các bước và cách phát triển một chương trình C++ hiểu quả nhất như thế nào.[Phần 1]
1.2Giới thiệu các bước và cách phát triển một chương trình C++ hiểu quả nhất như thế nào.[Phần 2]
1.3Cài đặt môi trường phát triển (IDE)
1.4Compiling chương trình đầu tiên của bạn với Visual Studio

Phần 2 – Kiến thức cơ bản về C++

2.0 Các thành phần và cấu trúc của một chương trình C++
2.1Tìm hiểu về Comments trong C++ và ý nghĩa của nó
2.2Biến(variables) trong C++ là gì?
2.3Cách gán, thay đổi giá trị của biến và khởi tạo nó
2.4Giới thiệu về iostream: cout, cin và endl
2.5Tổng hợp các Keyword và cách đặt tên biến không trùng lặp với nó
2.6Giới thiệu literals và operators
2.7Giới thiệu về biểu thức(Expressions)
2.8Phát triển chương trình đầu tiên bằng C++

Phần 3 – Tìm hiểu về hàm(Functions) và file

3.0Giới thiệu về hàm (functions)
3.1Tìm hiểu hàm trả về giá trị
3.2Tìm hiểu về tham số và đối số trong hàm
3.3Giới thiệu về phạm vi(scope) của biến hoặc hàm cục bộ
3.4Thứ tự khai báo và định nghĩa trong C++
3.5Tìm hiểu về file Header trong C++

Hướng dẫn gỡ lỗi(Debugging) chương trình C++

Debugging – Lỗi cú pháp và ngữ nghĩa trong C++
Debugging – Quá trình gỡ lỗi trong C++
Debugging – Chiến lược gỡ lỗi trong C++
Debugging – Chiến thuật sửa lỗi cơ bản trong C++
Debugging – Tìm kiếm vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề

Phần 4 – Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu

4.0Giới thiệu về các kiểu dữ liệu cơ bản
4.1Kiểu Void
4.2Kích thước đối tượng và toán tử sizeof
4.3Số nguyên(int)
4.4Unsigned integers là gì? và tại sao phải tránh dùng nó
4.5Số dấu phẩy động(float, double,…)
4.6Kiểu Boolean
4.7Giới thiệu về câu lệnh If
4.8Giới thiệu về kiểu dữ liệu char

Phần 5 – Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu nhóm

5.0Giới thiệu về kiểu std:String
5.1Giới thiệu về enum trong C++
5.2Kiểu Enum class
5.3Struct trong C++

Phần 6 – Tìm hiểu về Control Flow trong C++

6.0Giới thiệu về Control Flow
6.1Câu lệnh If trong C++
6.2Giới thiệu về Switch trong C++
6.3Câu lệnh Goto trong C++
6.4Câu lệnh While trong C++
6.3Câu lệnh For trong C++
6.4Break và continue trong C++

Phần 7 – Arrays, Vector, Strings, (Con trỏ)Pointers, và Tham chiếu

7.0Tìm hiểu về Arrays trong C++ [Phần 1]
7.1Tìm hiểu về Arrays trong C++ [Phần 2]
7.2Arrays và Vòng lặp trong C++
7.3Giới thiệu về con trỏ(pointers)
7.4Tìm hiểu về con trỏ NUll(Null pointers)
7.5Con trỏ và mảng trong C++
7.6Cấp phát bộ nhớ động với từ khóa new và delete
7.7Con trỏ và hằng số
7.8Biến tham chiếu trong C++
7.9Tìm hiểu về tham chiếu và hằng
7.10Tìm hiểu về Vòng lặp For-each
7.11Thế nào là Con trỏ Void trong C++?
7.12Giới thiệu về std::array trong C++
7.13Giới thiệu về std::vector trong C++

Phần 8 – Lập trình hướng đối tượng(opp)

8.0Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
8.1Tìm hiều về Class và các biến thành viên của class
8.2Khả năng truy cập của Public và Private trong C++
8.3Quyền truy cập vào các hàm và Tính đóng gói(encapsulation) trong C++
8.4Constructors – Hàm khởi tạo trong C++
8.5Constructors – Khởi tạo nguyên một danh sách thành viên
8.6Constructors – Khởi tạo các biến thành viên không phải static
8.7Các hàm constructors trùng nhau(Overlapping) và việc ủy thác(delegating)
8.8Hàm hủy – Destructor trong C++
8.9Code bên trong class và các file header
8.10Hằng đối với các đối tượng và hàm thành viên của class
8.11Các biến thành viên tĩnh(Static)
8.12Các hàm thành viên tĩnh
8.13Hàm bạn(Friend functions) và lớp bạn
8.14Các kiểu dữ liệu lồng nhau trong class

Phần 9 – Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

9.0Giới thiệu về tính kế thừa(inheritance) trong lập trình hướng đối tượng
9.1Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Tính kế thừa và lợi ích của nó
9.2Trình tự khởi tạo của các subclasses – lớp con/lớp dẫn xuất trong kế thừa
9.3Các hàm constructors và việc khởi tạo các subclass trong kế thừa

Phần 10 – Hàm ảo(Virtual Functions), trừu tượng(abstraction) và đa hình(polymorphism)

10.0 Con trỏ và tham chiếu đến lớp cơ sở của các đối tượng dẫn xuất(derived) – Tại sao dùng hàm ảo?
10.1Hàm ảo(Virtual functions) và đa hình(polymorphism)
10.2Các hàm hủy ảo, hàm gán ảo và hàm ghi đè ảo
10.3Các hàm thuần ảo, các lớp cơ sở trừu tượng và các lớp interface

Phần 11 – Nạp chồng toán tử trong C++

11.0Giới thiệu về nạp chồng toán tử
11.1Toán tử Logical trong C++
11.2Giới thiệu các toán tử số học trong C++

Phần 12 – Phần nâng cao – Template trong C++

12.0Hàm templates trong C++
12.1Ví dụ về hàm template trong C++
12.2Template classes trong C++

Phần bài tập – Tổng hợp các bài tập cơ bản bạn nên biết khi học C/C++(Full đáp án hay nhất)

Bài tập làm quen với C
Bài tập C về Vòng lặp
Bài tập C về mảng một chiều
Bài tập C về mảng hai chiều
Bài tập C về Chuỗi
Bài tập C về Đệ qui
Bài tập C về Con trỏ
Bài tập C về Danh sách liên kết (Linked List)
Bài tập C về Struct
Bài tập C++ về Biến và Kiểu dữ liệu
Bài tập C++ về lệnh IF-ELSE
Bài tập C++ về Vòng lặp
Bài tập C++ về Mảng
Bài tập C++ Lớp cơ sở ảo
Bài tập C++ về Con trỏ
Bài tập C++ về Sử dụng Hàm
Bài tập C++ về Hàm ảo (Virtual Function)
Bài tập C++ về Bài tập về Tính kế thừa
Bài tập C++ Constructor và Copy Constructor

Phần 12.x – Tuyển chọn đề về C++ từ dễ tới khó

–>Nếu bạn khó khăn trong quá trình làm bài tập thì có thể truy cập vào đây để chúng tôi giúp bạn.<—

12.0Bài tập ôn luyện về các cú pháp cơ bản của lập trình C/C++
12.1Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 1) trong C++
12.2Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 2) trong C++
12.3Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 3) trong C++
12.4Bài tập thực hành cơ bản về lớp(phần 4) trong C++
12.5Bài tập thực hành về overloading trong C++
12.6Bài tập thực hành về tính kế thừa trong C++
12.7Bài tập thực hành về tính đa hình trong C++
12.8Bài tập tổng hợp, nâng cao dành cho C++

Phần 13 – Tổng hợp các bài tập nâng cao bạn nên biết khi học C/C++(Full đáp án hay nhất)

13.0 Phần 1
13.1Phần 2
13.2Phần 3
13.3Phần 4
13.4Phần 5
13.5Tổng hợp các bài tập về File và Hệ thống bạn nên biết khi học C/C++(Full đáp án hay nhất)
13.6 Một ví dụ về sử dụng template và quá tải toán tử Nhập xuất

-> Sort mảng bằng: Selection_sort, Bubble_sort, Insertion_sort, Quick_sort, Merge_sort, Shaker_sort

-> Danh sách liên kết đơn (Thuật toán vừa chèn vừa sắp xếp)

-> Chương trình xem tập tin

Dưới đây là 2 nơi bạn có thể đăng ký học online về C/C++ với giá cả khá ưu đãi:

=> Nơi đăng ký 1

=> Nơi đăng ký 2